Основни резултати от изследване на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 90.3% от домакинствата в област София (столица), при средно 83.5% за страната, имат достъп до интернет в домовете си.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2021 г. област София (столица) се нарежда на второ място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна – 91.1%.

Относителният дял на лицата използващи редовно интернет в област София (столица) за 2021 г. е 84.4%, като се разпределят по пол съответно – мъже – 84.8% и жени – 84.0%. Делът на използващите редовно интернет бележи намаление спрямо предходната година с 2.3 процентни пункта при мъжете и увеличение с 3.2 процентни пункта при жените.