Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2021 г. в област Перник

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 82.8% от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 83.5%.

 За десетгодишен период относителният дял на домакинствата в област Перник с достъп до интернет се е увеличил близо два пъти.

 По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2021 г. област Перник се нарежда на 13-то място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна – 91.1%, а най-малък в област Враца – 67.9%.