Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2020 година

По окончателни данни на  Националния статистически институт за 2020 г. годишен отчет за дейността си са представили общо 11 787 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Хасково, или с 2.5% по-малко от 2019 г.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 94.0%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.1%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.8%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2020 г. е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 44.4% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Преработваща промишленост“ – 10.5% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 6.5%.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2020 г. е печалба в размер на 272,9 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 8 475, със загуба – 2 083 , а с нулев финансов резултат – 1 274.