Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на септември 2021 г. намаляват с 4.6 хил., или с 3.0% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 147.7 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 19.7%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 14.4% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 6.5%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 5.9% е регистрирано в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“.