Годишна статистика на заетостта в област Шумен през 2020 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен е 41.8 хил. души, което представлява 1.9% от общо наетите в страната. В сравнение с 2019 г. броят на наетите в областта намалява с 2.5%. Намаление се наблюдава в четиринадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Добивна промишленост“, „Строителство“ и „Селско, горско и рибно стопанство“. Увеличение на наетите лица е регистрирано в пет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Финансови и застрахователни дейности“.