Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на септември 2021 г. нарастват с 0.7% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 25.7 хиляди. Увеличение на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания” и „Операции с недвижими имоти”. Намаление се наблюдава в единадесет икономически дейности, като най-голямо е във „Финансови и застрахователни дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.