Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2020 година

През 2020 г. в Софийска област са приключили делата за 1 046 извършени престъпления. Делата за 333 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 569 – с условно осъждане, за 29 – с оправдаване, за 11 – с прекратяване и за 104 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 902 извършени престъпления. 858 от тях са извършени от едно лице, 34 – от две лица, а 10 – от три и повече лица.

Относителният дял на делата, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), е 86.2%, а 13.8%  от делата са завършили с оправдаване, прекратяване и освобождаване от наказание.

През 2020 г. в Софийска област обвиняеми са били 1 017 лица, като делата на 311 от тях (30.6%) са приключили с ефективна осъдителна присъда, на 546 лица (53.7%) – с условна присъда, 34 лица (3.3%) са оправдани, 115 лица (11.3%) са освободени от наказателна отговорност, а делата на 11 лица (1.1%) са прекратени.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2020 г. в Софийска област е 857. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 16 (1.9%).