Наблюдение на работната сила в област София (столица) през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област София (столица) е 667.3 хил., от които 340.0 хил. са мъже, а 327.3 хил. са жени.  Коефициентът на заетост в областта е 60.2% (при 52.1% за страната). Коефициентът на заетост при мъжете е 64.9%, а при жените  – 56.0%.

През второто тримесечие на 2021 г. във възрастовата група 15-64 навършени години заетите лица са 652.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 74.2% (75.7% за мъжете и 72.7% за жените).