Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 112.8 хил., от които 63.1 хил. са мъже и 49.7 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в Софийска област през второто тримесечие на 2021 г. е 55.1% (при 52.1% за страната), съответно 63.1% за мъжете и 47.5% за жените.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2021 г. в Софийска област са 111.8 хил., като 62.2 хил. от тях са мъже и 49.5 хил. – жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2021 г. е 74.8%.