Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Добрич през периода 2018 – 2020 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия животобщо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 73.0 години, като спрямо предходния период 2017 – 2019 г. тя намалява с 0.1 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.6 години по-ниска от средната за страната – 74.6 години. Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.