Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на юни 2021 г. нарастват с 1.7% спрямо края на март 2021 г., като достигат 25.5 хиляди. Увеличение на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Селско, горско и рибно стопанство”. Намаление се наблюдава в шест икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“, „Операции с недвижими имоти“ и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“.