Детски ясли в Софийска област през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в Софийска област функционират 37 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 007 места в тях.

В края на 2020 г. в детските ясли в Софийска област се отглеждат и възпитават 965 деца, от които момчетата са 508, а момичетата – 457 (табл. 2).