Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на юни 2021 г. се увеличават спрямо края на март2021 г. с 0.8% и достигат 28.5 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 23.8 и 16.4%.

Спрямо края на първото тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.2% (до 6.7 хил.), докато в частния сектор се увеличават с 1.5% (до 21.7 хиляди).

В края на юни 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 1.3% повече в сравнение с края на юни 2020 година.

 През второто тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2021 г. със 7.6%, като достига 1 192 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 376 лв., а за частния – 1 133  лева (Фиг. 1).

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област се увеличава с 23.8%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства със 17.8%, а в частния сектор – с 26.5%.