ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически
институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на
образователните институции, показват, че:
• През учебната 2020/2021 година в детски градини са записани 6 704 деца, или с 1.9% по-
малко в сравнение с предходната година.
• В началното образование (I – IV клас) се обучават 7.7 хил. ученици, а в прогимназиалното
(V – VII клас) – 6.6 хиляди.