Детски ясли в област София (столица) през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област София (столица) функционират 199 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 8 027 места в тях (табл. 1). Продължава очерталата се в последните години тенденция на увеличение броя заведения в област София (столица). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява  с 655, или с 7.5%.

В градовете детските ясли са 194 с 7 888 места, а в селата – 5 със 139 места.

През 2020 г. на територията на област София (столица) в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 6 495 деца, или с 1 062 деца по-малко в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитание в детските ясли остават 7 981 деца (фиг. 1), от които момчетата са 4 155, а момичета – 3 826.