Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Перник през периода 2018 – 2020 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Перник, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 72.9 години, или с 0.5 години по-малкоспрямо предходния период 2017 – 2019 година. Средната продължителност на живота в областта е с 1.7 години по-ниска от средната за страната – 74.6 години.


[1] Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в страната за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблици за смъртност“.

Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 68.9 години, докато при жените е с 8.4 години по-висока – 77.3 години.