ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2020 г. в област Русе функционират 9 заведения за болнична помощ с 1 850 легла, от които 7 болници с 1 587 легла (табл. 1).

Заведенията за извънболнична помощ са 71 с 22 легла, а другите лечебни и здравни заведения  са 4 с 2 легла.