Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през първо тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на март 2021 г. намаляват с 5.9% спрямо края на декември 2020 г. и достигат 29.2 хил., като намалението на наетите в частния сектор е с 7.4%, а в обществения сектор с 1.6%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Административни и спомагателни дейности”  и „Строителство”. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Финансови и застрахователни дейности” и „Професионални дейности и научни изследвания”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 34.8 и 11.0%.

В края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 3.6% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор намалението е 1.7%, а в частния сектор – 4.3%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за януари 2021 г. е 1 043 лв., за февруару – 1 053 лв. и за март – 1 080 лева.