Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Благоевград през периода 2018 – 2020 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 75.5 години, или с 0.6 години по-малко спрямо предходния период 2017 – 2019 година. Средната продължителност на живота в областта е с 0.9 години по-висока от средната за страната – 74.6 години.


[1] Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 72.1 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока – 79.2 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Благоевград е по-високо от регистрираното средно за страната с – 1.0 години.