Детски ясли в област Благоевград през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Благоевград функционират 54 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 905 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения се запазва същия и местата в тях в областта намаляват с 0.7%.

В градовете детските ясли са 34 с 1 493 места, а в селата – 20 с 412 места.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Благоевград към 31.12.2020 г. е 23.4%, при 17.7% – средно за страната. По този показател област Благоевград се нарежда на трето място в страната, като с по-висока осигуреност е са областите Габрово (28.0%) и Плевен (24.8%)  .


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.