Население и демографски процеси в Софийска област през 2020 година

Към 31 декември 2020 г. населението на Софийска област е 238 476 души, което представлява 11.4% от населението на Югозападен район и 3.4% от населението на страната. В сравнение с 2019 г. населението на Софийска област нараства с 11 805 души.

Мъжете са 117 261 (49.2%), а жените – 121 215 (50.8%), което означава, че на 1 000 мъже се падат 1 034 жени. Броят на мъжете е по-голям от този на жените във възрастите до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличава относителният дял на жените от общото население на Софийска област. В Софийска област 59.0% от населението живее в градове, а 41.0% – в села.

И през 2020 г. продължава процесът на застаряване на населението. Към 31 декември лицата на 65 и повече навършени години са 55 737, или 23.4% от населението на областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.