Брачност и бракоразводност в област София (столица) през 2020 година

Бракове

            През 2020 г. в област София (столица) са регистрирани 4 669 юридически брака – с 1623 по-малко спрямо предходната година. Коефициентът на брачност[1] намалява и възлиза на 3.5‰. От всички регистрирани бракове 96.9% (4 524) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 145 брака.


Сключилите брак през 2020 г. във възрастова група 25-34 години са 54.3% за мъжете и 58.7% за жените.

            За 84.7% от мъжете и 86.1% от жените, сключили граждански брак през 2020 г., той е бил първи.

Разводи

            Броят на разводите през 2020 г. е 1 782, или със 526 по-малко спрямо 2019 г. От всички прекратени бракове  96.1% се отнасят за населението в градовете.

            Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (67%), следват причините „несходство в характерите“ (27%) и фактическа раздяла (5.6%).