Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през първото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2021 г. се увеличават с 1.2 хил., или с 0.8% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 144.0 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 11.6%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.3% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 8.9%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 8.0% е регистрирано в дейност „Транспорт, складиране и пощи“.