Детски ясли в област Перник през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Перник функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 483 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година нарастват както броят на този тип детски заведения, така и местата в тях, съответно с 15.4 и 5.0%.

В градовете детските ясли са 14 с 463 места, а в селата – 1 с 20 места. В община Перник се намират 11 детски ясли с общ капацитет от 405 места. В община Ковачевци няма функциониращи детски ясли.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Перник към 31.12.2020 г. е 17.9% при 17.7% – средно за страната. В сравнение с 2019 г. стойността на показателя се повишава с 1.5 процентни пункта, което се дължи на по-големия брой места в детските ясли и по-малкия брой деца във възрастовата група до 3 години. Най-високо равнище на показателя е регистрирано в община Земен (42.9%), а най-ниска е осигуреността с места в община Радомир – 5.7%.


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.