Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. в област Шумен

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2021 г. намаляват с 922, или с 2.1% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 43 164. Намаление на наетите лица е регистрирано в тринадесет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Добивна промишленост“, „Операции с недвижими имоти“, и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Увеличение се наблюдава в шест отрасъла, като то е най-голямо във „Финансови и застрахователни дейности“, „Селско, горско и рибно стопанство“, и „Култура, спорт и развлечения“.