Раждаемост и смъртност в област Пазарджик през 2020 година

Раждаемост

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

През 2020 г. в област Пазарджик са регистрирани 2 131 родени деца, като от тях 2 123 (99.6%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 187 деца (за 2019 г. броят на живородените е 2 310 деца), или с 8.1%.

Броят на живородените момчета (1 123) е със 123 по-голям от този на живородените момичета (1 000), или на 1 000 живородени момчета се падат 890 момичета.

Коефициентът на общата раждаемост през 2020 г. е 8.4 ‰, а през предходните 2019 и 2018 г. той е бил съответно 9.1 и 9.4‰. В градовете и селата живородените са съответно 1 274 и 849 деца, а коефициентът на раждаемост е 8.1‰ в градовете и 9.0‰ в селата. През 2019 г. тези коефициенти са били съответно 9.2 и 9.0‰. В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 11.7‰, и София (столица) – 9.9‰. В деветнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Видин – 5.8‰, и Габрово – 5.9‰.