ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

През първото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 33 жилищни сгради със 105 жилища в тях и с 16 051 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 40 други сгради с 21 696 кв. м РЗП.

Броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава спрямо предходното тримесечие с 10.0%, жилищата в тях – с 61.5% и разгънатата им застроена площ – с 58.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 8.1%, а общата им застроена площ – със 160.0%.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта нарастват с 65.0%, броят на жилищата в тях – със 7.1%, а разгънатата им застроена площ – с 63.5%. При другите видове сгради броят на издадените разрешителни за строеж също се увеличава с 33.3%, а общата им застроена площ е над два пъти повече.

През първото тримесечие на 2021 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 24 жилищни сгради с 47 жилища в тях и със 7 164 кв. м обща застроена площ, и на 17 други сгради с 12 058 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 14.3%, докато жилищата в тях намаляват с 49.5%, а общата им застроена площ – с 28.1%. Броят на започнатите други сгради нараства с 54.5%, а тяхната РЗП – над четири пъти.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 71.4%, но жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 59.5 и 52.6%. При започнатите други видове сгради  се регистрира намаление с 15.0%, докато общата им застроена площ нараства с 19.0%.

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради се подразделят на:

• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

– административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.