ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

  1. Преки чуждестранни инвестиции
    По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ)
    в нефинансовия сектор в област Ловеч към 31.12.2019 г. възлизат на 147.1 млн. евро, което е с
    21.6% повече в сравнение с 2018 година.