Население и демографски процеси в област София (столица) през 2020 година

Към 31 декември 2020 г. населението на област София (столица) е 1 308 412 души, което представлява 18.9% от населението на България. В сравнение с 2019 г. населението намалява с 20 хиляди души, или с 1.5%. Мъжете са 627 198 (47.9%), а жените – 681 214 (52.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 086 жени. Делът на населението във възрастовата група 30-34 г. е най-висок както за мъжете, така и за жените. През 2020 година София (столица) отчита намаление на населението, което не е било регистрирано от 2001 година.

В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 230 824, или 17.7% от населението на област София (столица). В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група остава непроменен. Процесът на застаряване е по-силно изразен при жените отколкото сред мъжете.