Основни резултати от наблюдението на работната сила в област София (столица) през 2020 година

• През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 677.5 хил., или 76.6% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.1 процентни пункта.

• Общият брой на заетите лица e 676.9 хил., или 60.5% от населението на 15 и повече навършени години. Най-висок коефициент на заетост имат висшистите – 75.7 %, следвани от лицата със средно образование – 51.3%, и лицата с основно и по-ниско образование – 23.2%.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 658.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 74.4%, съответно 77.8% за мъжете и 71.1% за жените. В сравнение с 2019 г. коефициентът на заетост (15 – 64 навършени години) намалява с 2.0 процентни пункта.