Наблюдение на работната сила в Софийска област през 2020 година

През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област са 117.1 хил., или 79.4% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 1.4 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 117.8 хил., или 58.2% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 116.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 78.8%.