Раждаемост, смъртност и естествен прираст в област Ямбол през 2020 година

През 2020 г. в област Ямбол са регистрирани 1 109 родени деца, като от тях 1 098 (99.0%) са живородени.