Население и демографски процеси в област Кюстендил през 2020 година

Текущата демографска ситуация в областта през 2020 г. се характеризира с:

  • Продължаващо намаляване и застаряване на населението;
  • Намалява абсолютният брой на живороденитe и коефициентът на раждаемост, който остава под средния за страната;
  • Продължава да намалява броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години) в областта;
  • Нараства относителен дял на извънбрачните раждания;
  • Увеличава се коефициентът на обща смъртност, който е над средния за страната.
  • През 2020 г. областта е сред областите в страната с най-висока обща смъртност.
  • Намалява детската смъртност;
  • Броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите намаляват;
  • Положителен механичен прираст в областта.
  • Всички общини в областта имат отрицателен естествен прираст.