Население и демографски процеси в област Перник през 2020 година

Текуща демографска ситуация в областта през 2020 година:

  • Населението на областта се увеличава.
  • Намалява абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост.
  • Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност.
  • Намалява детската смъртност.
  • Намалява броят на сключените граждански бракове.
  • Увеличава се броят на бракоразводите.

Брой и структури на населението

           Към 31 декември 2020 г. населението на област Перник е 120 426 души, което е 1.7% от цялото население на страната. В сравнение с 2019 г. населението на областта се увеличава с 1 236 души, или с 1.0%.

           Мъжете са 58 550 (48.6%), а жените – 61 876 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат

 1 057 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 51 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.