Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Добрич през 2020 година

През 2020 г. в област Добрич икономически активните лица са 78.3 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години е 53.4% при 55.5% общо за страната. Коефициентът на икономическа активност е съответно 63.8% за мъжете и 43.7% за жените. По брой на икономически активните лица област Добрич е на петнадесето място, а по коефициент на икономическа активност – на четиринадесето място. С най-висок коефициент на икономическа  активност е област София (столица) – 62.2%. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност в област Добрич през 2020 г. намалява с 2.1 процентни пункта.