СТАТИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019г. 100% от населението на област Плевен е свързано с обществено водоснабдяване
(ВИК). Използваната питейна вода от домакинства от общественото водоснабдяване средно на
човек от населението в областта се увеличава от 97 л/ден през 2018 г. на 99 л/ден през 2019 година
(фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото
водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най- голямо потребление са
областите София – столица (124 л/ чов./ден) и Благоевград (113 л/чов./ден), а с най-ниско – област
Търговище (66 л/чов./ден).