Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2019 година в област Добрич

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Добрич към 31.12.2019 г. възлизат на 291.9 млн. евро, което е с 6.4% по-малко в сравнение с 2018 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.2% и съответно 11.9% от ПЧИ в рамките на Североизточен район.