Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пазарджик през 2020 година

  • През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 114.2 хил., или 71.1% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.8 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 111.8 хил., или 52.3% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 108.4 хиляди.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 67.4% (74.0% за мъжете и 60.6% за жените), или с 1.7 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2019 година.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 65.3%, и е с 1.7 процентни пункта по-висок в сравнение с 2019 година.
  • Безработните лица са 5.8 хиляди.

Коефициентът на безработица намалява с 0.1 процентни пункта в сравнение с 2019 г. и достига 5.0%.