Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Благоевград през 2019 година

По окончателни данни Националния статистически институт през 2019 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Благоевград са 658.2 млн. лв. или с 22.6% повече в сравнение с 2018 година.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 625.1 млн. лв. като при жилищните сгради е отчетено намаление със 9.2%, а при нежилищните сгради – увеличение с 19.9% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 33.1 млн. лева. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищни сгради е 49.3%, а на нежилищни сгради – 50.7%.

През 2019 г. приходите от сградно строителство в област Благоевград достигат 202.7 млн. лв. като се увеличават с 6.4% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 47.5%, а от строителство на нежилищни сгради – 52.5% от общите приходи от сградно строителство.

В област Благоевград приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции се увеличават със 31.6% спрямо 2018 г. и достигат 455.5 млн. лева. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ – 74.4%, следван от „Други приходи“ – 21.9%.