ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА

1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години

През 2020 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 119.4 хил. и в сравнение с 2019 г. намаляват с 5.1 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 59.4%, като при мъжете е 63.9%, а при жените – 55.3%.

Общият брой на заетите лица на15 и повече навършени години през 2020 г. в областта е 116.3 хиляди. От всички заети лица 71.1 хил. са със средно образование, 36.2 хил. – с висше образование, и 9.1 хил. са с основно и по-ниско образование.

Коефициентът на заетост през 2020 г. в област Велико Търново е 57.9% и е с 2.0 процентни пункта по-нисък спрямо предходната година, като при мъжете е 62.6%, а при жените – 53.6%. Най-висок коефициент на заетост имат висшистите – 78.3%, следвани от лицата със средно образование – 66.3%, и от лицата с основно и по-ниско образование -19.1%.

Безработните лица през 2020 г. в област Велико Търново са (3.1)[1] хиляди. Коефициентът на безработица е (2.6)%, или с 0.6 процентни пункта по-висок спрямо 2019 година.

Лицата извън работната сила на 15 и повече навършени години през 2020 г. в областта са 81.6 хил., от които 42.6% са мъже и 57.4% – жени.

2. Основни резултати за възрастовата група 15 – 64 навършени години

През 2020 г. в област Велико Търново икономически активните лица на 15 – 64 навършени години са 113.4 хиляди. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност  намалява с 2.5 процентни пункта и става 77.9%, като при мъжете е 79.5%, а при жените – 76.3%.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени годинипрез 2020 г. в областта са 110.6 хил., като в сравнение с предходната година броят им намалява с 6.4 хиляди. Коефициентът на заетост намалява с 2.8 процентни пункта и достига 75.9%, като при мъжете той е 77.8%, а при жените – 74.0%.

Безработните лица на възраст 15 – 64 навършени години през 2020 г. в област Велико Търново са (2.9) хиляди. Коефициентът на безработица е (2.5) %, или с 0.4 процентни пункта по-висок от предходната 2019 година.

Лицата извън работната сила във възрастовата група 15 – 64 навършени години през 2020 г. са 32.2 хил., от които 46.9% са мъже и 53.1% – жени.

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

– извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

– не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.

Безработни са лицата на възраст от 15 до 74 навършени години, които:

– нямат работа през наблюдавания период;

– активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдавания период, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;

– имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Лица извън работната сила (икономически неактивни лица) са лицата на 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период.

Коефициент на икономическа активност – относителният дял на икономически активните лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на заетост – относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на безработица – относителният дял на безработните лица от икономически активното население.

Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната година.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”, Наблюдение на работната сила.


[1]( ) – поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни