СТАТИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

  1. Води
    През 2019 г. 99.7% от населението на област Ловеч е свързано с обществено водоснабдяване (ВиК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 92 л/чов./ден. през 2018 г. на 95 л/чов./ден. през 2019 г. (фиг.1). Потреблението на питейна вода от домакинствата в страната през 2019 г. е 99 литра средно на човек. Разпределението по области показва, че през 2019 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (124 л/чов./ден.) и Благоевград (113 л/чов./ден.), а на последно място са Търговище (66 л/чов./ден.) и Сливен (69 л/чов./ден.).