Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през 2020 година

През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Варна са 220.3 хил., или 71.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 0.1 процентни пункта.