Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2020 г. намаляват с 0.9% спрямо края на септември 2020 г. и достигат 31.0 хил., като в обществения сектор наетите намаляват с 5.8%, а в частния сектор нарастват с 1.0%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо нарастване на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечение” – с 25.7%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 10.4% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 7.8%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности” – с 26.3%, „Селско, горско и рибно стопанство” – с 13.6% и „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 6.9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.6 и 11.2%.

В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 4.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор има нарастване с 0.4%, а в частния сектор – намаляване с 6.0%.Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2020 г. е 1 020 лв., за ноември – 1 013 лв. и за декември – 989 лева.