Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност за област Плевен през 2019 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) за област Плевен през 2019 година е 2 339 млн. лв. Това нарежда областта на единадесето място в страната. В сравнение с 2018 г. обемът му в номинално изражение нараства с 9.7%. Произведеният в областта БВП представлява 2.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 9 813 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 17 170 лв. за страната. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е област София (столица) – 38 603 лв., а с най-ниско – област Силистра със 7 687 лева. В сравнение с 2018 г. показателят бележи ръст с 11.5%.