Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Добрич през 2019 година

През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Добрич са 309.8 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 11.9%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор селско, горско и рибно стопанство – 120.9 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 91.2 млн. лева. През 2019 г. тези сектори заедно формират 68.4% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 15.0 млн. лв. и са с 14.0% повече в сравнение с 2018 година.