РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕНА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ВОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички
сектори на икономиката в област Плевен са 481.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година се
увеличават с 16.3%.