ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

  1. Преки чуждестранни инвестиции

В област Габрово преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2019 г. възлизат на 340.9 млн. евро, което е с 0.8% повече в сравнение с 2018 година.

През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 314.9 млн. евро, или с 2.3% повече спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ e сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 17.6 млн. евро, което е с 15.0% повече спрямо 2018 година.