РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИДОБИТИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИАКТИВИ В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
(ДМА) в област Враца през 2019 г. във всички сектори на икономиката са 239.8 млн. лв. и в
сравнение с предходната година намалят с 12.3%.