Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на декември 2020 г. намаляват с 2.0% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 25.3 хиляди.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в шест икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания” и „Операции с недвижими имоти”. Намаление се наблюдава в десет икономически дейности, като най-голямо е в „Селско, горско и рибно стопанство”, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Други дейности“.