Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Смолян към 31.12.2019 година

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Смолян към 31.12.2019 г. възлизат на 91.3 млн. евро, което е с 0.7% повече в сравнение с 2018 година (Фиг.1).

Най-голяма е стойността на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността -83.3 млн. евро, които формират 91.3% от общия обем на инвестициите и в сравнение с 2018 г. относителният им дял се увеличава с 0.6 пункта. Следващ по обем на направените ПЧИ е отрасъл „Операции с недвижими имоти“ – 5.5 млн. евро, или относителен дял от 6.0%, който се увеличава с 1.3 пункта в сравнение с предходната година. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ преките чуждестранни инвестиции са 1.5 млн. евро, а относителният им дял намалява с 1.4 пункта спрямо 2018 година.

През 2019 г. най-голям дял от направените чуждестранни инвестиции в областта има община Девин – с 31.6 млн. евро, или 34.6% от всички инвестиции в областта. Следват община Смолян с 29.3 млн. евро, или 32.1% и община Чепеларе с 19.0 млн. евро, или 20.8% от инвестициите в областта.